ЕФЕКТИ

Модерен спектар на биостимулатори

Врз основа на вермикомпост

Карактеристики на биостимулаторите

Делумна заштита од пестициди и болести

Хуминските препарати имаат високи бактерицидни и фунгицидни својства :

Прво, употребата на хуминските препарати ги прави растенијата помалку достапни за штетниците поради зголемениот имунитет, што доведува до помала контаминација на растенијата;

Второ, се намалува стапката на репродукција на овие штетници;

Трето, штетниците или ги напуштаат растенијата или умираат.

Механизмите на заштитните ефекти се објаснуваат со присуство на растворливи во вода фенолни соединенија, слободни ензими и широк спектар на микроорганизми во екстрактите од вермикомпост. За време на фолијарниот (прскање) третман на вегетативните растенија, микроорганизмите се колонизираат, главно на површината на листот, што доведува до отстранување на фитопатогени микроорганизми од површината на листот. Прскањето на растенијата со хумински препарати придонесува за формирање на таканаречен заштитен „биофилм“ во растението.

Компатибилност на биостимулаторите со минерални ѓубрива и пестициди.

Биостимулаторите се компатибилни со сите минерални ѓубрива, хербициди, фунгициди и инсектициди, што овозможува да се применат заедно со нив без да се нарушат технолошките процеси.

Тие не се извор на минерална исхрана и не ја заменуваат, туку само го зголемуваат усвојувањето на хранливите материи, така што може да се користат заедно со сите останати ѓубрива, хербициди и фунгициди.

Употребата на биостимулаторите може да ја намали потребата од останати минерални ѓубрива и пестициди за 30-50% (со зголемување на коефициентот на асимилација на нивните растенија), а во некои случаи и целосно да се отфрли нивната примена.

Употребата на вермикомпост и течни хумински препарати ќе им овозможи на земјоделците да ја намалат или отстранат употребата на минерални ѓубрива и пестициди при одгледување земјоделски производи.

Воедно, органската материја помага во решавање на следните задачи:

  • одржување на стабилни приноси дури и под неповолни временски услови суша, студ, недоволен број на сончеви денови), што е потврдено со научни истражувања и практични резултати;
  • подобрување на квалитетот на жетвата
  • забрзување на созревањето за 10-14 дена;
  • намалување на трошоците за производство за 15 -30%;
  • зголемување на приносот (20-50% во зависност од видот на земјоделската култура и користените технологии);
  • пренесување производи во друга ценовна група (поради подобрување на квалитетот).